حوزه های اصلی فعالیت

اخبار و اطلاعیه های مهم

اخبار و اطلاعیه های مجموعه کیفیت گستر سبز

اخبار روز

سازمان های همکار

فرصت های شغلی

مجموعه کیفیت گستر سبز از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

فهرست