مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

مجموعه کیفیت گستر سبز در بخش تحقیق و توسعه سالهاست که فعالیت های گسترده ای در تدوین استانداردهای بین المللی مربوط به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته است و به عضویت بسیاری از کمیته های بین المللی تدوین استاندارد در آمده است. هرچه استانداردهای بین المللی در سطح بلاتری تدوین شوند پس در نتیجه کمک به بالا رفتن سطح کیفیت دستگاه های تولید شده در دنیا خواهد شد. با توجه به اینکه تجهیزات پزشکی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با بیمار هستند پس در نتیجه تدوین استانداردهای این تجهیزات از اهمیت بسیاری برخوردار است ریسک های بیشتری در مورد این تجهیزات باید مورد بررسی قرار گیرد.

 از جمله فعالیت های انجام شده توسط بخش تحقیق و توسعه مجموعه کیفیت گستر سبز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عضو کمیته فنی TC62 INEC در کمیته ملی برق الکترونیک ایران متناظر با IEC TC62 فعال در تدوین استانداردهای IEC
  • عضو کمیته فنی TC25 INEC در کمیته ملی برق الکترونیک ایران متناظر با IEC TC25 فعال در تدوین استانداردهای IEC
  • عضو کمیته فنی TC66 INEC در کمیته ملی برق الکترونیک ایران متناظر با IEC TC66 فعال در تدوین استانداردهای IEC
  • دبیر کمیته B Bio-Electrical Instruments TC 18/SC 4: زیر مجموعه کمیته بین المللی OIML
  • دبیر کمیته TC 18/SC 5: Measuring Instruments for Medical Laboratories زیر مجموعه کمیته بین المللی OIML
  • نایب رییس کمیته TC 18/SC 1: Blood Pressure Instruments زیر مجموعه کمیته بین المللی OIML

و … .

که در هر کدام از این کمیته ها، سالیانه استانداردهای بسیاری در رابطه با تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تدوین شده و بسیاری از استانداردهای تدوین شده با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی مورد بازبینی قرار می گیرند تا بتوانند همه جوانب ساخت یک دستگاه از قبیل مستندات، موارد الکتریکی، موارد مکانیکی و … را مورد بررسی قرار دهند تا یک تجهیز پزشکی یا آزمایشگاهی کمترین خطر را از هر لحاظ برای کاربر و مخصوصاً بیمار داشته باشد.

کارشناسات دپارتمان تحقیق و توسعه مجموعه کیفیت گستر سبز با حضور فعال در این کمیته ها نظرات مفیدی را در تدوین استانداردهای زیر مجموعه این کمیته ها ارائه می دهند که در بهبود سطح بین المللی استاندارها بسیار حائز اهمیت است و تا کنون در تدوین استانداردهای بسیاری در رابطه با تجهیزات پزشکی حضور فعالی داشته اند.

فهرست