قابلیت استفاده (Usability)

در شیوه های پزشکی بطور فزاینده ای از تجهیزات پزشکی برای معاینه و درمان بیماران استفاده می شود. خطاهای استفاده ناشی از قابلیت استفاده ناکافی تجهیزات الکتریکی پزشکی به یکی از علل مورد توجه تبدیل شده است. اغلب تجهیزات الکتریکی پزشکی که بدون کاربرد فرآیند مهندسی قابلیت استفاده توسعه یافته اند غیر قابل درک بوده و فراگیری و طرز استفاده از آن ها دشوار می باشد. با توسعه مراکز درمانی اپراتورهای ناکار آزموده تری شامل خود بیماران به جمع استفاده کنندگان از تجهیزات الکتریکی پزشکی پیوسته اند، در حالی که روز به روز به پیچیدگی تجهیزات الکتریکی پزشکی افزوده می شود. در زمان های کم کاری اپراتور تجهیز الکتریکی پزشکی ممکن است بتواند با یک وسیله واسط تجهیز-اپراتور مبهم و دشوار برای استفاده کنار بیاید. طراحی یک تجهیز الکتریکی پزشکی قابل استفاده یک چالش مهم می باشد. طراحی وسیله تجهیز-اپراتوری برای دستیابی به قابلیت استفاده کافی (ایمن)، مستلزم مهارت های کاملاً متفاوتی از پیاده سازی فنی آن وسیله واسط می باشد.

فرآیند مهندسی قابلیت استفاده برای دستیابی به قابلیت استفاده منطقی و در پی آن حداقل نمودن خطاهای استفاده و ریسک های مرتبط با استفاده می باشد. برخی از اقسام استفاده های نادرست و نه تمامی آن ها قابل اصلاح و کنترل توسط تولید کننده هستند.

استاندارد قابلیت استفاده با شماره IEC 60601-1-6 فرآیندی برای تولیدکنندگان در جهت تحلیل، تشخیص، طراحی، تصدیق و صحه گذاری قابلیت استفاده در صورتی که به ایمنی پایه و عملکرد ضروری تجهیزات الکتریکی پزشکی مرتبط باشد را تبیین می کند.

فرآیند مهندسی قابلیت استفاده ریسک های ناشی از مشکلات استفاده مرتبط با استفاده صحیح و خطاهای استفاده مثلاً استفاده عادی را ارزیابی و کاهش می دهد. از این فرآیند می توان برای شناسایی ریسک های مرتبط با استفاده غیر عادی استفاده نمود ولی برای ارزیابی و کاهش آن ها کاربرد ندارد.

دپارتمان مشاوره مجموعه کیفیت گستر سبز با سابقه طولانی در این زمینه می تواند به تولیدکنندگان کمک نماید و یا در صورت درخواست این، این فرآیند را برای آن ها انجام دهد. متقاضیان می توانند برای ثبت درخواست مشاوره در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

فهرست