فعالیت های نیکوکارانه

فعالیت‌های داوطلبانه نیکوکارانه و مشارکت در کارهای خیر از آن دست کارهایی است که در جامعه ما با فرهنگ اصیل و اعتقادات مذهبی به خوبی می‌تواند کارکرد‌های روشن و قابل‌قبولی داشته‌ باشد. انجام این‌گونه فعالیت‌ها نیازمند نیروی قوی، پویا و اراده‌ای است که بتواند پشتیبان این اهداف متعالی باشد. در مجموعه کیفیت گستر سبز سمت و سوی این فعالیت ها در ابتدا متوجه زیر مجموعه های شرکت بخصوص اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد، مدیران میانی، روسا، کارشناسان مهندسی و غیر مهندسی و تکنسین ها است تا بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به اقدامات و کارهای نیکوکارانه بپردازند. اما آنچه تاکنون حلقه مفقوده اجرایی‌شدن فعالیت‌های داوطلبانه در امور خیر و نیکوکارانه بود سیستم پشتیبان، انگیزشی و عملیاتی‌ای است که بتواند گره‌های کار را برای این امر باز کند. اکنون ساختارهای لازم برای ایجاد چارچوب‌هایی که بتواند بستر لازم را برای این امر فراهم نماید در مجموعه کیفیت گستر سبز ایجاد شده به گونه ای که برنامه ای روشن و دقیقی برای هدایت و بهره‌گیری از این فعالیت ها را فراهم نموده ایم و به موجب اساسنامه، جمع آوری هدایا (نقدی و غیر نقدی)، اعانات، قبول وقف، قبول ارث، هبه و کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به نشر و گسترش علم در صنعت، از محورهای مأموریت مجموعه کیفیت گستر سبز است و با توجه به تصمیم مبنی بر تمرکز فعالیت های جذب و مدیریت امور نیکوکارانه در مجموعه، ایجاد ساختار و برنامه ریزی برای جذب حداکثری و مدیریت بهینه منابع مربوطه در دستور کار زیر مجموعه های مجموعه کیفیت گستر سبز قرار گرفته است.

فهرست