فرآیند جذب در مجموعه تخصصی آزمایشگاهی و آموزشی کیفیت گستر سبز

استخدام در مجموعه کیفیت گستر سبز بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

فهرست