سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو ایران در ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد. مسئولیت این سازمان بر عهدهٔ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت می‌ باشد.

وظیفه اصلی این اداره ، نظارت بر تولید، کنترل ، صدور مجوز های بهداشتی محصولات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشي و بهداشتی تولید داخل و وارداتی به ‌منظور اطمینان از کیفیت، ایمنی و سلامت محصول مطابق با معیار های ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بهداشت، است.

شیوه‌ های حمایت از سلامت مردم در مواجهه با فراورده ‌های آرایشی ، بهداشتی و مواد غذایی ، از مهمترين ماموريت‌ هاي سازمان غذا و دارو است.

برخي از مهمترين ادارات كل سازمان غذا و دارو، شامل تجهیزات و ملزومات پزشکی ،  فرآورده ‌های طبیعی ، سنتی و مکمل ، بازرسی و  پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی ، فناوری اطلاعات و سامانه‌ های سلامت ، امور بین ‌الملل ، فرآورده ‌های غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، روابط عمومی و سخنگويی و امور دارو و مواد تحت کنترل است.

نمایشگاه بین ‌المللی ایران هلث ، ایران فارما و نمایشگاه بین‌المللی اکفا از جمله نمایشگاه ‌هایی هستند که با مجوز و تحت نظر سازمان غذا و دارو برگزار می‌شود.

وظایف سارمان غذا دارو :

 • تدوين، ارائه و ابلاغ سياست ها، برنامه ها و خط مشي هاي مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.

 

 • سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي پژوهش هاي مرتبط با نظارت، آزمايش، کنترل کيفي، ايمني،  سلامت و ارتقاي کيفيت مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.

 

 • تعيين، تدوين و اعلام استانداردها، ضوابط، ويژگي ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهيه، توليد، کنترل، آزمايش، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، توزيع، عرضه، مصرف و انهدام مواد و محصولات و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.

 

 • تعيين، تدوين و اعلام ضوابط و ويژگي هاي مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدهاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.

 

 • صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه موسسات توليدي، وارداتي، صادراتي، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزيع مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.

 

 • صدور پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي ساخت،صادرات، ورود، مصرف و انهدام مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک .

 

 • انجام نظارت بر تهيه، واردات، صادرات، توليد، توزيع، عرضه، نگهداري، انبارش، مصرف، آزمايش، کنترل و پايش کيفيت مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.

 

 • بازرسي از موسسات توليدي، صادراتي، وارداتي، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزيع  مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک داخلي و خارجي.

 

 • شرکت در مجامع علمي و بين المللي به منظور ارتقاء و تبادل دانش و بازنگري و اصلاح ضوابط و دفاع از حقوق جمهوري اسلامي ايران در خصوص مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک .

 

 • نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي مرتبط با ايمني و سلامت، مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک همانند JECFA ، IPCS ،WHO  و Codex alimenterius و نظاير آن.

 

 

 • تعيين شرايط، صدور، تمديد، لغو موقت و دايم مجوزها و پروانه ها و نظارت بر آزمايشگاه هاي کنترل مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ، بيولوژيک، مکملها ، فرآورده هاي طبيعي ، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوري هاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.

 

 • تعيين مباني خدمات دارويي، نظارتي و آزمايشگاهي و تعيين تعرفه هاي دولتي و خصوصي مربوطه

 

 • احياء، تقويت و نظارت بر مصرف داروهاي گياهي، طبيعي و طب سنتي و گسترش استفاده از آنها

 

 • هماهنگي، برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، خريد و تأمين دارو، شيرخشک ، غذاهاي ويژه و بيمارستاني، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، در مواقع ضروري و درجهت کنترل بازار از طريق منابع داخلي و خارجي.

 

 

 • نظارت بر بازار، اطلاع رساني و تبليغات مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، و ساير موارد موضوع تحت نظارت سازمان در رسانه هاي مختلف جمعي و عمومي و ساير مصاديقي که توسط سازمان تعيين مي گردد..

 

 • نظارت بر بازار به منظور کنترل قيمت ها و تامين ضرورت هاي دارويي، شيرخشک، غذاهاي ويژه و بيمارستاني، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي .

 

فهرست