تدوین استاندارد

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته مطرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

این تدوین ها باید بر اساس استاندارد ملی شماره 5 صورت گیرند که به چگونگی نگارش استاندارهای ملی می پردازد. این استاندارد دربرگیرنده مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استاندارد های ملی ایران است که باید در تدوین استانداردهای ملی ایران رعایت شود تا در نگارش و تدوین استانداردها از روشی ثابت و یکنواخت پیروی شود.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران و ارائه الگویی مناسب است که رعایت آن برای نگارش استانداردهای ملی ایران به روشی ثابت و یکنواخت الزامی می باشد. این استاندارد برای تدوین کلیه استانداردهای ملی ایران کاربرد دارد.

ساختار و شیوه نگارش کلیه استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی شماره ۵ تدوین می شود.

این استاندارد با هدف بهره گیری بیشتر از مقررات مندرج در حد امکان، تغییرات کلی در رابطه با ارائه اصول کلی تدوین استاندارد و مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران ایجاد شده است تا به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرد.

دوره استاندارد ملی شماره ۵ توسط این مرکز آموزشی مجموعه کیفیت گستر سبز برگزار می شود و در انتها گواهینامه این استاندارد به شرکت کنندگان اعطا می گردد. دارندگان این گواهینامه می توانند در تدوین استانداردهای ملی شرکت کنند.

هدف این دوره تدوین استانداردها، تعیین مقررات واضح و بدون ابهام برای بهبود ایمنی، عملکرد، دوام و دستیابی به حد بهینه نظم و ویژگی هایی است که برای انطباق یک محصول، خدمت یا مسائل مدیریتی با انتظاری که از آن می رود تدوین می شود و از جمله نتایج آن رفع موانع تجاری، گسترش و تسهیل تجارت و ارتباطات است.

متقاضیان می توانند در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

فهرست